Samlingene våre

Hva samler vi på og hvorfor?

Nordmørsmuseas (NMAS) samlinger dekker et vidt spekter av Nordmøres kultur. Vi har samlinger av gjenstander, bygninger, bildemateriale, immateriell kunnskap og arkivalia.

Bygninger

Vi har tilsyn med 92 kultur­historiske bygninger på Nordmøre, inkl. bygningene (14) som museet eier i Kristiansund. Dette er alt fra skipsverft, bolighus, gårdsbygninger, naust og magasin til flere større brygger hvorav Milnbrygga på hele 4000m2. Lokale eiere følger opp den tekniske tilstanden av alle museums­bygningene som eies lokalt. Stiftelsen bistår faglig i vedlikeholdet og i noen tilfeller også økonomisk.

Museets bygningsmasse i et museumsfaglig perspektiv
I 2015 ble det opprettet en intern gruppe for å vurdere museets bygningsmasse i et museumsfaglig perspektiv som grunnlag for videre arbeid med planlegging og prioritering i Nordmørsmusea. Rapporten ble lagt fram for styret med tanke på innspill til det videre arbeidet med vedlikeholdsplan. Dette arbeidet er en videreføring av tilstandsrapporten fra 2010 med ­beskrivelser og dokumentasjon av museumsbygg på Nordmøre.

Første del ble presentert for styret i Nordmørsmusea AS 4. november 2015 og del 2 til styremøte 8. juni 2016. Styret ønsker at ­rapporten omfatter alle bygnings­typer i museets virksomhet, og for­valtnings­gruppa jobber videre med det. Forvaltningsgruppa ba imidlertid om forsterkninger ved at gruppa utvides med 1-2 person­er med bygnings­historisk og/eller bygge­skikkbakgrunn e.l. Helst vil gruppa forsterkes med fagpersonale som kommer utenfra, slik at det faglige innholdet i arbeidet kan knyttes an til fagmiljøer med viktig tilhørighet (trøndersk byggeskikk, bygningsvern, bygningshistorie). Dette vil styrke gruppas arbeid og gjøre det lettere å konkludere på et mest mulig faglig grunnlag.

Rapport - Museale bygninger på Nordmøre

Gjenstander

Formålet med å bygge opp en samling er å bevare for ettertida og slik at samlingene, gjennom forskning og ny kunnskap, kan formidles. Innsamling av nye gjenstander til samlingene skal være innrettet mot avdelingenes spesialisering. Flere tusen av våre gjenstander er fotografert og tekstet og tilgjengelig for publikum på Digitaltmuseum.no. Slik kan du bli kjent med flere av gjenstandene og historia vår enn det du opplever i våre utstillinger, arrangement og foredrag mm.

Museet har faste rutiner for tilvekst av enkeltobjekter som skal mottas, behandles, registreres og magasineres. Innsamling foregår etter samlingsplaner basert på spesialområde for hver av avdelingene/visningsstedene. Passiv innsamling er innsamling som museet selv ikke har tatt initiativ til, og som derfor ikke er omfattet av forsknings- eller samlingsplanen. Dette gjelder særlig tilfelle med tilsagn om gaver fra familier og enkeltpersoner som på et eller annet vis er knyttet til museets virksomhet eller historie. Museet er svært glad for gjenstander og informasjon som bidrar til å utdype samlingen vår.

digitaltmuseum.no

Fotoarkiv

Siden 2007 har vi samarbeidet tett med FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal om digitalisering og nettpublisering. Vår fotosamling kan nå lett finnes på Digitaltmuseum. Vi har publisert nesten 40.000 tekstede foto. Nesten daglig legges nye bilder ut, og vi har jevnlig respons fra publikum.

Vi har lang tradisjon innen samtidsdokumentasjon med foto, siden Wilhelm Lunds prosjekt i Kristiansund 1908-14. Postkort, avisarkiver, eiendomsmeglerarkiv og ulike prosjekter der vi har engasjert den lokale kameraklubben må også nevnes. Gjenreisningen av Kristiansund 1940-64 og fartøyvern er museale arbeidsfelter der fotografi er et sentralt element.

Privatarkiv

Museet forvalter arkiv fra alle typer ikke-offentlig virksomhet: privatpersoner, firma og bedrifter, lag og organisasjoner. Slike arkiv kan inneholde informasjon av stor verdi for enkeltpersoner og lokalsamfunn. Bevaringen er prisgitt at arkivene blir innlevert til museet når de ikke lenger er i operativ bruk. Det er ingen automatikk i bevaring av privatarkiver. 

Vårt innsamlingsområde omfatter arkiv med geografisk tilhørighet på Nordmøre. I tillegg ønsker Nordmøre museum å ivareta arkiv som dokumenterer tema klippfisk generelt i Møre og Romsdal fylke.

Avisklipparkivet

Her kan du søke i vårt rikholdige klipparkiv.

Arkivportalen

 

Dokumentasjon

Dokumentasjon er forvaltning av all informasjon tilknyttet objekt og samling. Det omhandler objektets historie før inntak, om objektet, og dokumentasjon av objektets museumsliv. Det er alt fra de enkelte objekters metadata, tilknyttede bruksrettigheter og katalogiseringen av slik informasjon. Det omhandler i tillegg all den dokumentasjon som produseres ved bevaring og tilgjengeliggjøring av objektene, slik som objektets plassering på museet, fotografier av objektet, utstillings- og formidlingshistorikk, tilstands- og verdivurderinger, revisjon og retrospektiv dokumentasjon. Se mer her

Søk i samlingen vår på Digitalt museum:

Råd om istandsetting av eldre hus
Nasjonalt oppslagsverk over kulturmiljøer

Ved utgangen av 2017 omfattet samlingene i NMAS:
Antikvariske hus: 92
Antikvariske båter: 109
Kulturhistoriske gjenstander: 45.000
Fotografier: ca 230.000
Arkiv og kildesamlinger: 285 meter
Film, video: 100
Lydopptak: 500

Scroll til toppen