Temaomvisning på Leikvin

Temaomvisning på Leikvin
Temaomvisning Sunndal

Sunndal bygdemuseum har temautstillinger om flere tema, og kan spisse en omvisning i museet mot spesielle tema som skolen ønsker utdyping på:

 • Arkeologi
 • Kunst og håndverk i gamle dager
 • Jakt og fangst
 • Lakselorder på Nordmøre
 • Andre verdenskrig, fangenskap og okkupasjon i Sunndal

 

Opplegget vil inkludere: Omvisning på 45 minutter der hovedvekten blir brukt der skolen ønsker fordypning. Klassen kan bruke lokaler på museet til å sette seg ned og snakke om temaet, og til å stille spørsmål til omviseren.

 

Kompetansemål samfunnsfag for 2. trinn:

 • samtale om korleis ulike kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om samfunnsfaglege spørsmål
 • utforske og beskrive kulturminne og kultur- og naturlandskapet i nærmiljøet
 • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan
 • reflektere over kvifor menneske har ulike meiningar og tek ulike val

Kompetansemål samfunnsfag for 4. trinn:

 • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag
 • presentere menneskerettar og rettar barn har, og reflektere over kvifor desse rettane finst
 • reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder

 

Kompetansemål samfunnsfag for 7. trinn:

 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land

 

Kompetansemål samfunnsfag for 10. trinn:

 • drøfte korleis framstillingar av fortida, hendingar og grupper har påverka og påverkar haldningane og handlingane til folk
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av terrorhandlingar og folkemord, som holocaust, og reflektere over korleis ekstreme haldningar og ekstreme handlingar kan førebyggjast

Praktisk info:

Hvor: Sunndal bygdemuseum

Klassetrinn: 4–10.klasse, VGS2 og VGS3

Når: Vår og høst

Pris: 1000,-

Gratis for skoler i Sunndal kommune.

Kontakt:

Jarle Stavik, avdelingsleder Sunndal.

Tlf: 97471942 , e-post: jarle@nordmore.museum.no

 

Scroll til toppen