Norsk myrmuseums historie

Norsk myrmuseums historie
Norsk myrmuseum

Frostadheia er et bureisersamfunn med 36 bureisingsbruk anlagt i tidsrommet 1930 til 1983.

Her ligger 42% av den fulldyrka jorda i Smøla kommune. Den spesielle næringsfattige smølamyra gjorde at det oppsto store problemer under dyrkingsarbeidet fra 1935 og utover. Problemene gjalt særlig næringsmangel og gjødsling, men også dyrkingsteknikk. Selskapet Ny Jord etablerte derfor forsøksgarden Moldstad i 1937. På Moldstad ble det gjort epokegjørende oppdagelser fra ca 1940 og utover. Uten disse oppdagelsene kunne det ikke blitt bureising på Frostadheia. Forsøksgarden har vært et kunnskapssenter og et samlingssted for bureisersamfunnet på Frostadheia.

Selskapet Ny Jord drev forsøksgarden som en selvstendig forskningsinstitusjon fram til 1976. Da ble Ny Jord slått sammen med Det Norske myrselskap til Det Norske jord - og myrselskap. Samtidig (31. mars 1976) ble forsøksgarden leid bort til Statens Forskningsstasjoner i Landbruk (senere Planteforsk) og administrativt lagt under SFL - Kvithamar.

Statens Forskningsstasjoner i Landbruk (SFL) - avd. Moldstad ble besluttet nedlagt, og leieavtalen mellom SFL og Jordforsk (som eier av Moldstad) ble oppsagt rundt årsskiftet 1993-94 med ett års oppsigelse. På denne bakgrunn tok Smøla kommune i begynnelsen av 1994 initiativ til en rekke drøftingsmøter vedrørende framtidig bruk av eiendommen.

Dette var bakgrunnen da det i februar 1994 ble dannet en kommunal arbeidsgruppe for Moldstad som besto av følgende personer:
Iver Nordseth (ordfører)
John Nelvik Lie (næringskonsulent)
Per Halse (jordbrukssjef)
Kjell Brende (Nordre Nordmøre forsøksring)
Anders Hovde (Jordforsk) var sekretær og utreder for arbeidsgruppen. Det ble søkt om, og innvilget, støtte fra BU-fondet og utarbeidet en rapport om framtidig bruk av Moldstad.

Etter ca et halvt års arbeid og studiereise til Vildmosemuseet i Danmark 17.-19. august 1994, ble det 23.01.1995 lagt fram en rapport om framtidig bruk av forsøksgarden Moldstad (Jordforsk rapport nr 17/95). Rapporten konkluderer med at Nasjonalt myrmuseum kombinert med Grønt senter er det arbeidsmålet som vil tjene lokalsamfunnet og landet best. Rapporten foreslår videre organisasjonsform (stiftelse), aktiviteter (forvaltning, museum, informasjonsavdeling om verna Smølanatur, feltstasjon, grønt senter og landbruksforskning) og faglig innhold med en naturhistorisk og en kulturhistorisk del. Dette er ramma som senere er fulgt under oppbyggingen av "det nye Moldstad".

Egen stiftelse
Stiftelsen Norsk myrmuseum ble etablert 04.05.1995 med 19 interesserte personer til stede. Under stiftelsesmøtet og senere ble det av enkeltpersoner og firma innbetalt til sammen kr 118 400,- som dannet stiftelseskapitalen. I tillegg overdro Jordforsk vederlagsfritt alle bygninger og 23 dekar tunområde og hage til den nye stiftelsen fra 01.01.1996.

Arbeidet med oppbygging av et museum startet umiddelbart etter stiftelsen. Den første store oppgaven var planlegge og finansiere ombygging av driftsbygningen slik at den kunne passe til museets formål. Dette førte til mye papirarbeid. Det var derfor til stor nytte for prosjektet da Ole Jan Tønnesen fra landbruksavdelinga hos fylkesmannen 1. august 1995 ble engasjert på deltid som prosjektleder for tre år.

Året 1996 gikk med til å gi faglig innhold til museet, og til finansiering av trinn 1. Det ble utarbeidet en utførlig beskrivelse av museets hovedideer og siktemål. Prosjektet ble delt i to faser, en byggeteknisk del og en presentasjonsdel. Planer for ombygging ble laget av Per Halse, som seinere ble byggeleder. Kalkyle for ombygginga, utarbeidet ved landbruksavdelinga hos fylkesmannen i september 1996, viste en kostnad på kr 950 000,-. Det ble satt opp en fullstendig finansieringsplan. Søknad om finansiering ble i begynnelsen av 1997 sendt til BU - fondet, Smøla kommune, Jordforsk og andre.

I løpet av året 1997 var finansieringa av trinn 1 for ein stor del på plass, og arbeidet med ombygginga av driftsbygninga på Moldstad til museumsbygg ble starta i august. I løpet av høsten 97 og vinteren 97- 98 var ombyggingsarbeidet for en stor del gjennomført bortsett fra el. installasjon, sanitæranlegg og noe overflatebehandling. Det ble samtidig arbeidet videre med trinn 2 som er selve utstillinga og innholdet i museet. Det ble etablert kontakt med konsulentfirmaet Fabel Form i Trondheim som bisto styret med forslag til presentasjonsløsninger.

Tidligere direktør i Det Norske myrselskap, Ole Lie, samlet og overleverte til Norsk myrmuseum diverse arkivstoff fra Myrselskapet og fra selskapet Ny Jord sine arkiver. Dette er nå plassert på Moldstad. Ole Lie har etter at han ble pensjonist bygd opp Norsk Torvdriftsmuseum i Våler i Solør.

Både professor em. dr. Jul Låg og direktør Ole Lie deltok på en konstruktiv måte som ressurspersoner og leverandører av kunnskap og ideer i den perioden planene for myrmuseet ble lagt blant annet på møter på Smøla 12.12.1995 og på torvdriftsmuseet i Solør 05.12.96. Jul Låg var antagelig den første som tok opp ideen om å etablere et myrmuseum på Smøla. Dette skjedde mange år tidligere.
Smøla kommune, og ikke minst daværende landbruksdirektør Olav Mork, var sterkt engasjert i å løse de problemene som oppsto som følge av at forsøksgarden ble nedlagt. I tillegg til myrmuseet førte dette engasjementet også til at det ble holdt et møte i Landbruksdepartementet i Oslo 9. august 1995 der følgende deltok:

Magne Stubsjøen Landbruksdepartementet, Olav Mork Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Arnor Njøs Jordforsk og Iver Nordseth Smøla kommune.

De samme personene besøkte Smøla og Norsk myrmuseum 25. oktober 1995. Hovedtemaet for denne turen var prosjektet "Tiltaksplan for Frostadheia" og forprosjektmidler fra Landbruksdepartementet. Her deltok også museumsstyret og Ole Syltebø fra landbruksavdelinga hos fylkesmannen. Møtet i departementet og synfaringa på Smøla la grunnlag for en prosjektsøknad fra Jordforsk som førte til bevilgning fra Landbruksdepartementet på kr 470 000,- til et tredelt prosjekt relatert til myrsynkingsproblematikken. De tre rapportene ble levert i løpet av 1996 og 1997. Denne dokumentasjonen, samt det sterke engasjementet lokalt og regionalt, førte i sin tur til et 5-årig prosjekt som skalle utvikle teknikker og dreneringsmetoder som skulle redusere ulempene på grunn av myrsynking.

Fylkeskonservatoren har fra 1997 til og med 2001 bidratt med et årlig beløp på 26 000 til 29 000 kroner til drift. I august 1994 deltok disse på en studietur til Vildmosemuseet på Store Vildmose i Brønderslev i Danmark: Per Halse, John Lie, Iver Nordseth, Anders Hovde.


Viktige datoer:

 • 01.01.1995: Staten la ned forsøksvirksomheten ved Moldstad
 • 04.05.1995: Stiftelsen Norsk myrmuseum ble etablert
 • 01.08.1995 Ole Jan Tønnesen ble engasjert prosjektleder for tre år.
 • 09.08.1995: Møte i Landbruksdepartementet som la grunnlag for prosjektsøknad fra Jordforsk som førte til bevilgning på kr 470 000,-
 • 06.10.1995: Godkjent avtale om overtagelse av Moldstad.
 • 12.12.1995: Møte i faggruppa til Norsk Myrmuseum på Smøla; Jul Låg, Ole Lie, Trond Haukebø, Ingerid Angell Pettersen DN, Anders Hovde, Jordforsk, Jens Petter Ringstad, Ole Jan Tønnesen og Per Halse. 01.01.1996: Jordforsk overdro vederlagsfritt bygninger og 23 dekar tunområde tilhørende Moldstad forsøksgård til den nye stiftelsen.
 • 02.05.1996: Jul Låg tilbyr seg å lage en utferdsbeskrivelse. Jordforsk bevilget kr 20 000,- til dette. Arbeidet ble ikke utført da Låg ble syk.
 • 04.09.1996: Prosjektutgreiing frå Dagfinn Reppen på ombygging av driftsbygninga på Moldstad
 • 27.11.1996: Søknad til Jordforsk om tilskudd på kr 50 000,- til ombygging av driftsbygninga.
 • 04.-05.12.1996: Studietur til Torvdriftsmuseet i Våler.
 • 01.01.1997: Feltstasjonen kom i drift.

De siste årene har Norsk myrmuseum hatt felles administrasjon med Smøla museum. Museene på Smøla er nå en del av den konsoliderte Stiftelsen Nordmøre museum. I Norge finnes tre museer som forteller historier om myr og torvdrift: Norsk myrmuseum på Smøla, Våler Torvdriftsmuseum i Våler og Myhre Torvstrøfabrik i Birkeland.

Dette er Nordmøre museum

Stiftelsen Nordmøre museum er konsolidert med alle nordmørskommunene. Stiftelsen eier anleggene i Kristiansund. De andre avdelingene på Nordmøre er eid lokalt, men drives av Nordmøre museum.

Det er viktig for Stiftelsen Nordmøre museum å fungere som identitetsdanner for befolkningen på Nordmøre samt binde sammen de ulike avdelingene til en helhet. Et formelt samarbeid letter samkjøringen og er med på å samle fagkompetansen som igjen styrker museet som den kunnskaps- og kompetansebedriften den skal være.

Scroll til toppen