En Kristiansunders erfaringer om klipfiskexport

Av Pedro Clausen

En Kristiansunders erfaringer om klipfiskexport
Klippfiskberg, Kristiansund. Foto: Ernst Schwitters

Møre Dagblad, 4. juli 1927

Klippfisk fra Island og Færøyene ble mellomlagret i Kristiansund

Herr Pedro Clausen, den velkjendte og høit agtede Kristiansunder i Bilbao, chefen for det store handelshus Pedro Clausen dersteds, har nylig sendt rundt et cirkulære til sine forretningsforbindelser i Kristiansund, Aalesund og Bergen angaaende sine erfaringer med hensyn til klipfisk og klipfiskeksport og vi har faat herr Clausens tilladelse til at benytte os av dette cirkulære til offentliggjørelse i Møre Dagblad. Vi gjør dette saa gjerne, fordi vi mener det har almen interesse at faa vite hvad den nu formentlig ældste Kristiansunder i klipfiskbranchen kan ha at meddele sine landsmænd angaaende denne vor bys viktigste næringsgren.

Allerede i meget ung alder, i 1868, reiste Clausen fra sin fødeby med barkskibet «Catharina», kaptein Stuhr til byen Denia hvorfra han fortsatte til Alicante, Valencia, Tarragona og Barcelona. I Barcelona blev han i 7 aar som fast agent for firmaet Nicolay H. Knudtzon og hadde saaledes rik anledning til at lære at kjende det syd-spanske klipfiskmarked, idet han ofte besøkte alle de steder i Syd-Spanien som importerte klipfisk.

Catalonien d.v. s. byerne Tarragona og Barcelona importerte den gang utelukkende norsk klipfisk, i særdeleshet Lofotfisk, hvorav meget blev avskibet fra Bergen i august maaned da denne by hadde mange hurtigseilende skibe som var befragtede i frukttraden mellem Messina og St. Petersburg og rederne akcepterte gjerne klipfiskfrakter til Middelhavet til rimelige frakter. Catalonien importerte den gang næsten ikke klipfisk fra Island. Kun 5 a 6 ladninger om aaret fra Issefjorden bestaaende av 600 til 800 skippund hver ladning, avskibet i danske seilfartøier. Denne fisk kaldtes i Catalonien for «Bacalao de libro».

Det var den gang ikke større kasseforretinger i klipfisk saa det var overflod paa Lofotfisk. Men efterhvert som kasseforretningen tiltok blev det mindre og mindre Lofotfisk at faa i Catalonien. Da de oversjøiske sendelser tiltok i høi grad, blev det mangel paa Lofotfisk i Tarragona og Barcelona som derfor maatte til Island for at skaffe sig fisk og derved økedes forbruket av Islandsfisk. Importen av Islandsfisk skedde til at begynde med i seilskibe, men senere blev dampskibe anvendt i denne fart. Foruten fra Issefjorden kom det aarlig ogsaa nogle ladninger fra andre kanter av Island. Clausen kjøpte i almindelighet alle disse ladninger i sin helhet sammen med et spansk firma.

Alicante, Valencia, Cartagena, Almeria, Malaga og Sevilla importerte alle norsk fisk om sommeren indtil New-Foundlandfisken kom i markedet i september maaned. De mange spanske seilskibe paa 6 000 til 10 000 vaag som i april maaned pleiede at indtræffe i Kristiansund og til dels ogsaa i Aalesund for at laste nyfisk var alle befragtede til Syd-spanske steder i særdeleshet til Catalonien.

I 1869 anla Clausen for Nicolay H. Knudtzons regning det første dampskib efter klipfisk. Det var det nybyggede spanske skib «Villareal» hjemmehørende i Valencia. Ladningen utgjorde 33 000 vaag nyfisk til Spanien. Eieren av skibet som ogsaa var importør av fisk var interesseret med 15 000 vaag. Da denne befragtning blev bekjendt fik Clausen saa mange ordrer paa klipfisk, at han maatte anlægge det spanske skib «Besos» hjemmehørende i Barcelona lastende 21 000 vaag. I de 7 aar Clausen var i Barcelona befragtet han hvert aar «Villareal» i almindelighet for 2 reiser om aaret og dominerte paa den maate det Syd-Spanske marked for Nicolay H. Knudtzons regning.

Catalanerne var bange for at kjøbe hjemfisk og Søndmørsfisk efter juli maaned av frygt for mid, idet ogsaa Søndmørsfisken da var utsat for denne plage paagrund av mindre omhyggelig behandling.

Det er Clausens mening at man paanyt kan introducere den norske klipfisk i Catalonien og i særdeleset egner Søndmørsfisken sig for dette marked, da den er bredere over buken end de øvrige sorter norsk fisk og bedre utflekket. Vrakningen vil uten tvil støtte dette arbeide da vrakerattester er en stor garanti som Catalanerne er vandt til fra Island og Færøerne.

I 1875 reiste Clausen fra Barcelona idet hans bror Hans Clausen overtok ledelsen av hans derværende firma, mens han selv indgik som kompagnon i firmaet Hilario Lund y Clausen i Bilbao, hvilket firma overtok forretningen efter Gerardo Mowinckel y Cia hvorav Clausens associe consul E. Lund var parthaver.

Utenom sit indkjøp av Islandsfisk indkjøpte Clausens firma ogsaa fisk fra Færøerne, idet de sammen med et andet spansk firma hvert aar pleiet at kjøpe al den fisk som Færøingerne hadde fisket. Færøingernes fangst kunde i de sidste aar naa op til 13 a 14 skippund. For at lette avskibningen fra Førøerne om vinteren førtes fisken til lagring i Norge i Kristiansund med Clausens dampskib «Ripa», kaptein Jæger. I almindelighet gjorde «Ripa» 5 a 6 reiser om aaret til Færøerne. Den lagrede Færøfisk i Kristiansund blev suksesivt i mindre avskibinger sendt til Spanien i løpet av sæsongen. Undertiden blev ogsaa Islands fisk lagret i Kristiansund. Al fisk fra Færøerne og Island blev lovmessig vraket og hvert parti derfra var ledsaget av vrakerattest. I over 40 aar drev Clausens firma denne forretning med to andre spanske firmaer. Fisken blev indkjøpt for egen regning idet de ikke ønskede consignation og fisken maatte være soltørret; kunstig tørret fisk blev ikke godtat. Denne forretning fortsattes helt til de første aar i krigen, men da risikoen for skib, og for mandskap i særdeleshet, blev for stor, solgtes «Ripa» og firmaet ophørte med at kjøpe fisk fra Island og Færøerne.
Efter Fiskecentralens ledelse av den norske klipfiskeksport fik den norske fisk et saa slet ry at man ikke vovet at kjøpe denne fisk længere og dette begunstiget i høi grad Islandsfisken, idet provinser som før kun kjøpte norsk fisk nu gik over til at kjøpe Islandsfisk, og da dette har tiltat i en stor udstrækning, maa det arbeides med kraft paa at erobre disse markeder tilbake. Dette maa utvilsomt kunne lykkes hvis prisen paa norsk fisk kan konkurrere, da det ikke kan leveres nogen bedre vare fra noget andet land end den norske vrakede fisk og da i særdeleshet Søndmørsfisken. Man merker allerede tendens til at komme tilbake til den norske fisk, da denne har en ganske anden substans og kraft end fisk fra andre land.

Vrakningen har hidindtil hjulpet meget paa denne fremgang, og Clausen mener at der maa fortsættes med vrakning iethvertfald indtil man erobrer de tapte markeder tilbake. Dessuten tror han at vrakningen vil bidra til en gjennemgaaende bedre behandling av fisken. Dertil kommer som før nævnt, at Islands- og Færøfisken avskibes med vrakningsattest og hvis vrakningen skulde avskaffes i Norge vil sælgerne paa Island og Færøerne benytte sig av dette til reklame for sin fisk. Det er ikke tvil om at vrakningen har hjulpet meget paa salget.

Man maa aldrig glemme at soltørre fisken mest mulig. Dette gir fisken friskere utseende og langt bedre smak. Klipfisken benyttes i Spanien paa saa forskjellige maater. Det kokes endog suppe paa klipfisk og dette er bedst av norsk klipfisk.

Man maa ogsaa sørge for at realisere den gamle vare før den nye kommer i markedet og da det ikke er nogen større konkurrance av Islands- og New-Foundlands fisk før i august-september maaned maa man benytte tiden indtil disse maaneder med at sælge ut sine gamle lagre. Da det i de sidste aar ikke har været nogen regulering i avskibningen, hverken fra Norge eller Island er markederne blit overfyldt i særdeleshet av islandsfisk hvorav en stor del er blit middet og saaledes underkastet stor værdiforringelse. Forbruket har ogsaa været mindre paagrund av de høie priser. Man maa forsøke at regulere eksporten efter behovet paa de forskjellige markeder.

Der lægges nu mere og mere vægt paa, at samle alle brancher av en art under en trust og det har overalt git gode resultater. Den overenskomst som Clausens firma, som ovenfor nævnt, hadde med to andre spanske firmaer i Islands og Færøisk fisk var en meget god ordning som disse firmaer var meget tilfreds med og i Kristiansund hadde man det saakaldte «Havanna-compagni» som vistnok ogsaa var meget lønnende, da alle de interesserte arbeidede paa at opretholde overenskomstene i aarevis. De her berørte overenskomster gir ideen til at der muligens kunne dannes en ring i Norge i klipfiskbranchen basert paa en fornuftig og moderat indkjøpspris kobineret med nogenlunde fælles salgspris og da fremfor alt en stabil ordning i avskibningen efter markedernes behov, hvilket nu ikke skulde være vanskelig med Spanskelinjens skibe til Spanien og Portugal. Kunde det senere opnaaes en overenskomst i Islands, Færøisk og Norsk fisk kunde en virkelig trust istandbringes. Herpaa kan der vel neppe arbeides før de tapte markeder er gjenerobret da den nuværende tilstand vil favorisere Islandsfisken i høi grad. Clausens tanke kan jo modnes og det vil være en stor fordel om avskibningerne kunde reguleres efter behovet for at forhindre at markederne blir overfyldte, hvilket medfører en yderst skadelig konkurrance og slapper forbruket.

Hvad prisen paa fisk angaar kom den under krigen op i en saadan høide at den almindelige mand hadde vanskelig for at kjøpe fisk i den udstrækning han ønsket. Hvis fisket er stort maa der stipuleres moderate priser og man maa ikke glemme at kr. 8.00 for 20 kg. fisk ansaaes før krigen for en høi pris. Det er Clausens mening at kjøper og sælger (likesom i gamle dage), bør stipulere en fællespris gjældende for alle som befatter sig med hjemfisk og hvad der omsættes paa de hjemlige markeder. Hvis man kunde faa en saadan ordning istand ogsaa i Lofoten og Finmarken ved fiskets begyndelse under indkjøbet av raastoffet, naar man ser hvorledes fisket begynder, vilde dette lede til en sundere og mindre risikabel forretning. Man kunde jo forandre prisen efter hvert som fisket skrider frem. Den i Kristiansund nu dannede forening mellem produsenterne og eksportørerne er et stort skridt fremover da de stadige mundtlige konferancer altid instruerer og gir ny mot og handlekraft.

Det har i Spanien ofte været konfereret om oprettelse av kjølerum, men alle er kommet til det resultat at det er at foretrække en eksport reguleret efter forbruket, da selve kjølerummets anlæg og benyttelse er forbundet med store omkostninger. Hvis vi hadde indredet saadanne pakhuse og lagret større kvanta end sædvanlig vilde markedet utvilsomt været overfyldt og det vilde ha bidraget til at kjøperne hadde indskrænket sine indkjøp, da de visste at den lagrede vare vilde bli billigere senere. Dessuten vilde fisken noget snart tape sig naar den tokes ut av fryserummet paa grund av temperaturforandringen. I indlandet er luften langt tørrere end i Bilbao, saa varen der kan opbevares længere. Man har jo flere steder i Spanien som i Solia Burges, Segovia og Avila ofte om vinteren en 8 a 10 graders kulde. I Barcelona hvor varmen er følelig og skadelig for fisken kunde nok saadanne kjølerum anlægges, men det vilde efter Clausens mening ikke være heldig allikevel da importen vilde overdrives i høi grad og da varen taper i værdi paagrund av den lange lagring. Fisken ligger forøvrigt langt bedre paa avskibningsstæderne.

Fra den første tid Clausen kom ind i firmaet har han alltid arbeidet paa Rent kjøp i produktionslandene, da dette har bragt langt sundere forretning

Det kan nok sies at konsignation er forbundet med mindre risiko for importøren og sikrere fortjeneste, men det maa erindres at det konsigneres naar markedet ligger daarlig an og det avskibes da næsten altid daarlige sorter, saa mottageren er slet assorteret og kan ikke tilfredsstille kundernes fordringer, og da man paa forhaand kan gjøre regning med at saadanne konsignationsforsendelser bringer tap, blir det ofte anledning til ubehagelige korrespondancer efter at man vet at man har gjort sit yderste for at faa solgt fisken bedst mulig. Før krigen var konsignation næsten ophørt og det bør nu arbeides paa, at de rene salg og kjøp paany blir den sædvanlige forretningsmaate. I de sidste aar har Clausens firma kun mottat nogle mindre sendelser av norsk fisk og har av princip aldrig mottat Islandsfisk for ikke at skade den norske. Konkurrancen mellem de mange mottagere og avskibere er nu saa stor at Clausen har fundet at forretningen er risikabel og det vil avhænge av forholdene om firmaet senere kommer til at gjøre et forsøk med indkjøp av fisk.

I de 60 aar Clausen har drevet forretning har han hverken seet eller merket Rødmidd, saa denne umulig kan medføre nogen fare.

Clausens første firma Hilario Lund y Clausen varede indtil hans svigerfar og kompagnon døde i 1894; da indtraadte hans svigermor i firmaet hvis navn forandredes til Vinda de Hilario Lund y Clausen. Da hun døde for 6 aar siden overtok ha firmaet alene som nu drives under firmanavn Pedro Clausen med hans sønner Pedro og Eduardo Clausen som fuldmægtiger. Firmaets største forretning nu er import av trælast i større skala kombinert med høvleri og sag som nu er et fuldkommet moderne etablissement. Dette er en gjengivelse av det væsentlige i det før nævnte interessante cirkulære.

Pedro Clausen har viet sit firma al sin arbeidskraft, og al sin interesse. Ved siden derav har han ogsaa altid interessert sig for sin fødeby og følger fremdeles med i alt det som hænder heroppe. For nogle aar siden oprettet han et legat for trængende i byen sammen med sin søster frk. Doris Clausen. I tidligere aar var Pedro Clausen en aarlig gjest i sit barndomshjem, men med krigen blev det slut med hans besøk og han finder nu at hans 80 aar lægger hindringer iveien for at foreta en saa lang og strabasiøs reise som fra Bilbao til Kristiansund, men ha haaper dog paa at flyve tekniken snart kan bli saa utviklet at han kan flyve hitop for at se igjen sin fødeby og sit barndomshjem som han altid har omfattet med trofast kjærlighet og som staar urørt slik som han har tat det i arv fra sine forældre. «Clausengaarden» med sit gamle interiør og sin bebyggelse danner et utmerket billede paa hvordan et kjøbmandshus saa ut i gamle dage og den burde ha blir bevaret som et kulturhistorisk minde om et Kristiansunds patricierhjem fra omkring 1800 hundrede. Om Pedro Clausen ikke personlig har været her i mange aar saa vet vi dog at han daglig i tankerne færdes paa gamle tomter. Mot snelandets hytter fra solstrandens krat Rider ensom en rytter hver eneste nat.

Artikkelen er fra Nordmøre museums årbok 2014

Scroll til toppen